Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gozrzasnia.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni
ul. Waryńskiego 6
98 – 332 Rząśnia
tel.: 44 631 77 77
518-516-866
adres email: gozrzasnia12@gmail.com

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Publikowane na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości. Ta sama sytuacja może dotyczyć zamieszczonych na stronie zdjęć i pokazów slajdów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu będzie możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona jest przygotowana z uwzględnieniem takich rozwiązań jak:

 • stosowanie semantycznego HTML,
 • hierarchiczna i logiczna struktura zawartości tekstowej,
 • użycie tekstu alternatywnego dla grafik, stosowanie opisów tekstowych dla odnośników i treści osadzonej,
 • udostępnienie narzędzia umożliwiające zmianę kontrastu czcionek i tła, powiększenie oraz pomniejszenie tekstu,
 • nawigację umożliwiającą szybkie przejście do poszukiwanej treści oraz w tagi ułatwiające odczyt zawartości przez czytniki ekranowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności (koordynator ds. dostępności): Piotr Krawczyk, adres e-mail: gozrzasnia12@gmail.com.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  SPGOZ w Rząśni jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i słuchową:

 • osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wejście do budynku SPGOZ w Rząśni umożliwia podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
 • w budynku SPGOZ w Rząśni znajduje się punkt obsługi pacjenta Rejestracja, który jest umieszczony po lewej stronie przy wejściu głównym. Istnieje zatem możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej na wózkach inwalidzkich  przez personel;
 • przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku SPGOZ w Rząśni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku jest system kolejkowy sterowany głosowo;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • budynek posiada toaletę przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
 • w  chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Realizacja tego obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zostanie spełniona do dnia 30 czerwca 2021 roku poprzez  zapewnienie osobie  głuchoniemej, słabosłyszącej oraz głucho-niewidomej  przy załatwianiu spraw w urzędzie  bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana zostanie zgłosić ten fakt w SPGOZ, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie) z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie o powołaniu Koordynatora ds. dostępności,
raport o dostępności.