Klauzula informacyjna dla pacjentów

Artur/ 29 sierpnia, 2017/ Ogłoszenia

Informacja RODO dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń

Administrator Twoich danych, dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni reprezentowany przez Kierownika, kontakt:

1)      telefoniczny: 044 631 77 77

2)      osobisty lub pisemny: ul. Waryńskiego 6a, 98-332 Rząśnia

Inspektor Ochrony Danych

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@elitpartner.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni w celach:

1)      wypełnienia obowiązków prawnych w szczególności zadań wynikających z:

·         Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

·         Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 20 lat od dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. Podanie danych jest obowiązkowe. 

Odbiorcy danych

Dane mogą zostać przekazane innym odbiorcom w szczególności do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz podmiotów, które wykonują badania laboratoryjne tj.:

·         Śląskie Laboratorium Analityczne Sp. z o.o.;

·         Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o..

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni mają prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3)      żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4)      żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Share this Post